CBS De Ark
Kruisakkers 7
6662 DV Elst

Tel.: 0481 – 375 494

info@de-ark-elst.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school dat te vergelijken is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR maakt het mogelijk voor personeelsleden en ouders om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bestuur. Daarnaast heeft de MR de taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen. Ook houdt de MR discriminatie in het algemeen en ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in ’t bijzonder in de gaten en bevordert de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.

 

Samenstelling van de MR

De MR is samengesteld uit 6 leden. Drie leden zijn gekozen door en uit het personeel, de personeelsgeleding. De andere 3 leden zijn gekozen door en uit de groep ouders en verzorgers. Dit wordt de oudergeleding genoemd. De zittingstermijn bedraagt 3 jaar en kan één keer worden verlengd.

 

MR reglement

De instelling en werkwijze van een MR is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992). Om hier in de praktijk mee te kunnen werken heeft de MR een reglement dat door het bestuur wordt vastgesteld. Binnen onze school gebruiken we het modelreglement van de Besturenraad.

In het reglement is vastgelegd op welke punten de MR adviesbevoegdheid dan wel instemmingbevoegdheid heeft. Deze bevoegdheden kunnen gelden voor de gehele MR, voor de personeelsgeleding of voor de oudergeleding.

Voorbeelden van punten waarover de MR advies moet uitbrengen aan het bestuur zijn:

 • vaststelling of wijziging van het activiteitenplan;
 • vaststelling of wijziging van het toelatingsbeleid van leerlingen;
 • wijziging van de organisatie van de school.

Voorbeelden van punten waarover de MR instemming moet betuigen aan het bestuur zijn:

 • vaststelling of wijziging van het schoolplan of formatieplan;
 • vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot door ouders verrichte ondersteunende werkzaamheden;
 • vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle onderwerpen die de MR bespreekt zijn schoolgebonden oftewel onderwerpen die betrekking hebben op de school. Daarnaast is de MR vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen van de Stichting Trivium. Hier komen schooloverstijgende zaken aan de orde.


MR vergadering 

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de school en zijn openbaar.

 

Informeren van ouders en personeel

De agenda en notulen van de MR vergaderingen liggen voor personeel, ouders en verzorgers ter inzage op school. Daarnaast informeert de MR personeel, ouders en verzorgers door middel van een jaarverslag. Aan het begin van elk schooljaar houdt de MR samen met de oudercommissie een huishoudelijke vergadering waarbij iedereen welkom is.

Met vragen over de MR of over medezeggenschap kunt u zich wenden tot één van de leden van de MR.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is vergelijkbaar met de MR maar functioneert ten behoeve van het personeel, de ouders en verzorgers van alle scholen van de Stichting.

 

Samenstelling van de GMR
De GMR wordt gevormd door de MR-leden van de 14 scholen van de Stichting Trivium.
Elke MR vaardigt daartoe een lid af dat is gekozen uit de personeelsgeleding of de oudergeleding. De zittingsduur van de GMR-leden bedraagt 2 jaar en kan eenmaal worden verlengd met 2 jaar.

 

GMR reglement

Net als bij de MR is de instelling en werkwijze van een GMR gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992). De GMR werkt aan de hand van een reglement dat door het schoolbestuur is vastgesteld in 2010. In het reglement is vastgelegd op welke punten de GMR adviesbevoegdheid dan wel instemmingsbevoegdheid heeft ten aanzien van zaken die door het schoolbestuur worden behandeld.

 

Voorbeelden van punten waarover de GMR advies moet uitbrengen aan het bestuur zijn:

 • verandering van de grondslag van de scholen;
 • aansluiting bij een geschillencommissie.

Voorbeelden van punten waarover de GMR instemming moet betuigen aan het bestuur zijn:

 • vaststelling of wijziging van het benoeming- en ontslagbeleid;
 • vaststelling of wijziging van het personeelsbeleid;
 • vaststelling of wijziging van het meerjarenformatieplan.

Deze bevoegdheden van de GMR zijn door de MR-en overgedragen aan de GMR en kunnen net als bij de MR gelden voor de gehele GMR, voor de personeelsgeleding of voor de oudergeleding.

Alle onderwerpen die de GMR bespreekt zijn schooloverstijgend oftewel onderwerpen die betrekking hebben op het gemeenschappelijk belang van alle scholen. Deze onderwerpen worden dan ook niet in de MR-en afzonderlijk behandeld.

 

Informeren van ouders en personeel

De agenda en notulen van de (G)MR-vergaderingen liggen voor personeel, ouders en verzorgers ter inzage op de scholen.

 
 
MR-leden
oudergeleding De Ark:
 
 

 

Jan Derksen, voorzitter

 

 

 

Esther van Eeten

 

 

 

Marjolein de Rijk

 

 

MR-leden

personeelsgeleding De Ark:

 

Coby van Ooijen

Mirjam Derksen

Juul Tubalawony