Onze school: Leren is leuker als je denkt!

Ontwikkelingen in de 21e eeuw
De 21e eeuw snelt voort en veranderingen volgen elkaar snel op. Over tien jaren zullen er veel beroepen zijn, waar we nu het bestaan nog niet van kennen. Leerlingen hebben in de toekomst kennis nodig die nu nog niet beschikbaar is, en die we ze dus ook niet kunnen leren. Om leerlingen toch goed uit te rusten voor de nieuwe, veranderende wereld, moeten we  hen nieuwe vaardigheden aanleren . Daarom richten wij ons bij het leren op het ontwikkelen van vaardigheden die voor kinderen in deze tijd onontbeerlijk zijn. Naast cognitieve vaardigheden zijn dat ook sociale vaardigheden. Bovenal investeren wij in motivatie: een positieve houding ten opzichte van school en leren is het noodzakelijke fundament voor optimale ontwikkeling.
 
Onze missie
Vanuit onze levensbeschouwing staan wij voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Ieder kind is uniek en we houden rekening met talenten, beperkingen en onderwijsbehoefte. We willen kinderen helpen zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen tot goed functionerende burgers die bijdragen aan een leefbare maatschappij.
 
 

Onze identiteit

Wij zijn een open protestants-christelijke basisschool. Wij staan open voor alle gezindten die de levensbeschouwelijke visie van de school willen respecteren en deelnemen aan de activiteiten die hieruit voortvloeien.

We vinden het belangrijk, dat leerlingen respect hebben voor de mening en visie van anderen. Dit komt tot uitdrukking in de omgang met elkaar. Woorden als behulpzaamheid, rechtvaardigheid, acceptatie, respect en eerbied voor de ander, in denken en doen, staan centraal.

We leggen een relatie tussen onze, sociaal-emotionele ontwikkeling, onderlinge verbondenheid en onze christelijke identiteit.