Schoolconcept

Onze visie
Als team werken we voortdurend aan een eigen visie, gedragen door het team en we nemen tijd en maken ruimte om deze te realiseren. Deze visie geeft ons richting en houvast om duurzame keuzes te maken. Door constructieve feedback te geven en ontvangen houden we onze visie en elkaar scherp. Onze visie is dynamisch, want ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en we willen daar zo goed mogelijk op inspelen.
Wij willen kinderen goed voorbereiden op de 21e eeuw en hebben daarom o.a. aandacht voor cognitieve kennis, basisvaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en talenten. Daarbij moet u denken aan leren reflecteren (kritisch, creatief, onderzoekend en oplossingsgericht denken), duidelijk communiceren, effectief en efficiënt samenwerken, ICT bekwaam zijn, mediawijs en sociaal-cultureel vaardig. We besteden ook tijd en aandacht aan de identiteit van het kind: wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik daarmee bereiken? En waarom? Zo helpen we hen goede weerbare burgers te worden. Door betekenisvol onderwijs aan te bieden en kinderen nieuwsgierig te maken wordt leren leuker en vanzelfsprekend.
 
Onze uitgangspunten
1. De Ark is een afspiegeling van de gelaagdheid van de maatschappij
Leerlingen op onze school moeten kunnen functioneren binnen verbanden met een verschillende schaal: individueel, kleine groep, grote groep, homogene en heterogene groep, hele school. Dit komt overeen met de situatie thuis, in de buurt, straat, wijk en stad.
De school organiseert activiteiten die er toe moeten leiden dat er (meer) respect is voor andermans geloof, filosofie en cultuur.
 
2.  We spelen in op de behoefte aan overzichtelijkheid, veiligheid, geborgenheid en welbevinden
Leerlingen (en leerkrachten) willen zich beschermd weten op school en willen er gemakkelijk hun weg kunnen vinden.  De kinderen gaan met plezier naar een sfeerrijke school en voelen zich daar veilig. Onze inrichting en aankleding van groepsruimtes is uniform, we gaan uit van ‘onze’ ruimte en multifunctionele ruimte. Er wordt gewerkt met flexibele werkplekken en niet met een vaste eigen tafel.
 
3.  Ontwikkeling (mede-)verantwoordelijkheidsgevoel
Lesdoelen communiceren we met de leerlingen, zodat zij zich meer bewust worden van hun leerproces. We helpen leerlingen ook om hun eigen les- en leerdoelen te benoemen.
Leerlingen (en leerkrachten) zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, maar ook voor hun leeromgeving en sociale omgeving.
Er is aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of bovengemiddeld presteren. In het ondersteuningsprofiel van de Ark in het kader van het Passend Onderwijs staan de grenzen aangegeven van onze zorgstructuur.
We gaan uit van ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap bij het onderwijsleerproces. Talenten van ouders worden ingezet. Vanzelfsprekend is, dat de relatie tussen school en thuis optimaal moet zijn. Dit is van groot belang voor uw kind. Daarom hechten wij veel waarde aan goede en open communicatie tussen teamleden en ouders.
 
4.  Zelfstandig en actief leren
Leren is effectiever als leerlingen hun leerproces meer zelf aansturen. Leerlingen zijn meer gemotiveerd wanneer zij zelf invloed hebben op wat ze leren, bijvoorbeeld doordat ze kunnen kiezen uit opdrachten en/of zelf hun planning kunnen maken. We werken planmatig met planborden in alle units, met dag- en weektaken en leren kinderen zelf plannen.
We leren vanuit doelen, onderzoekend, met eigen leervraag van de leerlingen. Zaakvakken (wereldoriëntatie) worden m.i.v. schooljaar 2015-2016 thematisch aangeboden gebaseerd op de kerndoelen. Leerlingen mogen mede hun eigen leerdoel bepalen. Daarmee leveren ze een eigen bijdrage aan het gezamenlijke doel, binnen een aangereikt kader.
Zelfstandigheid van de leerling vinden we belangrijk en we leren kinderen omgaan met uitgestelde aandacht.
We leren (en werken) samen, met en van elkaar.  Dit geldt voor zowel leerlingen als voor het team (teamleren). Er worden dagelijks coöperatieve werkvormen toegepast.
Om beter in te spelen op hersenvriendelijk leren, werken we met mindmaps. Dit doen we bij creatieve processen, leren en onthouden.
ICT levert een wezenlijke bijdrage aan ons onderwijs. Er wordt gewerkt met computers en tablets, waarbij zelfstandigheid en actief leren uitgangspunt zijn.
 
5.  Intelligentie is meervoudig van aard
Leerlingen hebben verschillende intelligenties. Het onderwijs moet op al deze intelligenties inspelen en niet alleen op verbale intelligentie.
 
6.  Leerkrachten werken als zelfverantwoordelijke eenheden: teams/ units
Groepen leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen binnen units. In vergelijking met voorgaande jaren zijn nu meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor een grotere groep leerlingen. Leerlingen worden zo meer doelgroepgericht benaderd en leraren leren van elkaar. We werken daarom ook  bewust met heterogene groepen en met vaste instructieblokken, op 3 niveaus.
De teamleden van De Ark werken voortdurend aan vakkundigheid, bekwaamheid en competenties.
 
7.  De leerkracht wordt meer begeleider/coach
Het aanleren van specifieke vaardigheden en het aanbieden van strategieën behoort tot onze kerntaken.
Omdat leerlingen meer actief en zelfstandig leren, zijn leerkrachten meer begeleider van leerprocessen van leerlingen dan voorheen. We praten met kinderen en niet alleen over kinderen. Gezamenlijk werken we aan groei. Wij dagen het kind uit door aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Daardoor kan ieder kind op zijn/haar niveau het leerproces volgen.
We werken bewust in heterogene groepen, binnen de nieuwe organisatie in de units 1/2, 3/4, 5/6, 7/8.
 
Kwaliteit
Scholen verschillen van elkaar. Ze verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten en daarmee is er verschil in kwaliteit. De kwaliteitszorg op De Ark komt tot uiting in de moderne lesmethodes, het afnemen van landelijk genormeerde toetsen, het leerlingvolgsysteem, onze zorgstructuur, het vakkundige en betrokken personeel en het zelfevaluatie-instrument dat wij gebruiken.
 
Lerende organisatie
Het team van De Ark is zich bewust van de noodzaak om inhoud te geven aan de school als lerende organisatie. We willen ons vermogen om nieuwe kennis, expertise en vaardigheden te ontwikkelen vergroten, zodat we beter in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Dat doen we door ons continu te bezinnen op onze visie, van en met elkaar te leren, onze denkwijzen met elkaar te delen, het leren leren centraal te stellen en alles in samenhang te zien(ons Ark-systeem).